Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija PDV-om

S ciljem pojednostavljenja postupka zaračunavanja i plaćanja PDV-a, propisan je poseban postupak oporezivanja marže.

pdv

Najčešća vrsta usluge koju prodaju putničke agencije jest aranžman koji se sastoji od više različitih turističkih usluga, gdje je jedna od usluga smještaj ili prijevoz. Pritom putnička agencija nastupa u svoje ime, a usluge i dobra koje time prodaje krajnjem kupcu jesu usluge nabavljene od drugih poreznih obveznika. Upravo za takvu jedinstvenu uslugu propisan je poseban postupak oporezivanja PDV-om.

Putnička agencija obračunava PDV samo na razliku između cijene za kupca i stvarnih troškova nabavljenih dobara i usluga od drugih poreznih obveznika ako su te transakcije obavljene izravno kupcu – dakle, na svoju maržu. Porezni obveznici koji su joj isporučili dobra ili usluge za daljnju prodaju izdaju svoj račun s PDV-om obračunatim prema propisima zemlje gdje će se usluga stvarno obavljati. Bitno je naglasiti da putnička agencija ovdje nema pravo na odbitak pretporeza iz takvih računa, niti za plaćen PDV može tražiti povrat.

 

Kada putnička agencija djeluje u ime dobavljača dobara i usluga (posrednik) ili kada nijedna od usluga u aranžmanu nije smještaj ili prijevoz, posebni postupak se ne primjenjuje.

Tko mora primjenjivati posebni postupak?

Iako se u Zakonu o PDV-u kao obveznik primjene spominju putničke agencije, smisao jest da su obveznici primjene i oni koji formalno nisu putnička agencija ili organizator putovanja, dakle, i oni koji za svog kupca pribavljaju usluge od drugih poslovnih subjekata radi organizacije putovanja, a gdje je jedna od usluga smještaj ili prijevoz.

Kada se primjenjuje posebni postupak?

Usluga organizacije putovanja, što je putnička agencija prodaje krajnjem kupcu, smatra se jedinstvenom uslugom, no posebni postupak i tada smije primjenjivati samo na dio usluga koje kao organizator nabavlja od drugih poreznih obveznika.

Kada u paket-aranžmanu pruža i vlastite usluge (nisu prethodno nabavljene od drugih), za te usluge ne primjenjuje se posebni postupak, već zajednički sustav oporezivanja PDV-om. Tada se na računu krajnjem kupcu iznos dijeli na dio obračunat prema posebnom postupku i dio koji podliježe zajedničkom oporezivanju PDV-om.

Treba spomenuti i da se prema presudi Europskog suda u slučaju Star Coaches (C-220/11) posebni postupak ne primjenjuje ako uslugu prijevoza osoba porezni obveznik pruža samo pružanjem usluge autobusnog prijevoza osoba nekoj putničkoj agenciji, a da prijevoznik pritom ne pruža nikakve druge usluge, poput smještaja itd.

Oslobođenja

Kada se turističke usluge stvarno pružaju izvan područja EU-a, iznos vlastite naknade koji putnička agencija zaračunava kupcu na temelju tih usluga oslobođen je PDV-a člankom 49. Zakona o PDV-u, a ako se usluge pružaju kupcu i na području EU-a i izvan njega, oslobođen je dio naknade koji se odnosi na transakcije izvan EU-a.

Cilj je izbjegavanje potrebe da se agencije registriraju za PDV u drugim državama EU-a u kojima se odvija putovanje u aranžmanu agencije, ali i da PDV svejedno bude plaćen u državama gdje se usluge stvarno pružaju.

www.bsps.hr


 

 

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.