Što svaki račun mora sadržavati ili obvezni elementi računa

Račun je jedna od temeljnih isprava u knjigovodstvenom okružju i osnovni dokaz nastanka poslovnog događaja.

racuna

Račun je i porezna isprava; ako se radi o plaćanju gotovinom, sadrži podatke o fiskalizaciji, a u krajnjem slučaju predstavlja ovršnu ispravu. Za početak, spomenimo obvezne elemente računa, prema Zakonu o PDV-u.

Obvezni elementi računa prema Zakonu o PDV-u

Elemente računa najšire propisuje Zakon o PDV-u članku 79., stavku (1):

1. Broj računa i datum izdavanja;

2. Ime i prezime (naziv), adresu, OIB broj ili PDV ID broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja);

3. Ime i prezime (naziv), adresu, OIB broj ili PDV broj poreznog obveznika kojem su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca);

4. Količinu ili uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu ili opseg obavljenih usluga;

5. Datum isporuke dobara ili usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako je taj datum odrediv i razlikuje se od datuma izdavanja računa;

6. Jediničnu cijenu bez PDV-a, odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili usluge, razvrstane po stopi PDV-a;

7. Popuste ili rabate, ako nisu uključeni u jediničnu cijenu;

8. Stopu PDV-a koja se koristi za predmetnu transakciju;

9. Iznos PDV-a, razvrstan po stopama PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je podatak o iznosu PDV-a neprimjenjiv;

10. Zbrojni iznos naknade i PDV-a.

Izdavatelj računa mora se pozvati na odredbe Zakona o PDV-u ili Direktivu Vijeća 2006/112/EZ o propisanim oslobođenjima od obračuna PDV-a.

Obveznici koji primjenjuju posebne postupke oporezivanja PDV-om za putničke agencije i maržu, o tome moraju na računu navesti posebnu napomenu. Navođenje napomene obvezno je i kod prijenosa porezne obveze na primatelja te ako izdavatelj računa nema obvezu obračuna i iskazivanja PDV-a jer nije prešao prag godišnjeg iznosa isporuka za registraciju u sustav PDV.

Račun služi kao temelj za knjiženje, osnovni je izvor informacija o vrsti transakcije i svim pojedinostima vezanim uz isporuku.

Pojednostavnjeni račun

Kad ukupni iznos za isporučena dobra i usluge ne premašuje 700,00 HRK, izdavatelj može sastaviti pojednostavnjeni račun:

1. Broj računa i datum izdavanja

2. Ime i prezime (naziv), adresu, OIB broj ili PDV ID broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja) te naznaka mjesta obavljanja isporuke (broj prodajnog mjesta, prodavaonice i sl.)

3. Ime i prezime (naziv), adresu, OIB broj ili PDV broj poreznog obveznika kojem su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca)

4. Količina i naziv isporučenih dobara te vrsta i količina obavljenih usluga

5. Iznos naknade s uključenim PDV-om razvrstane po stopi PDV-a

6. Iznos obračunatog PDV-a razvrstanog po stopi PDV-a

7. Kada je izdana isprava ili obavijest koja mijenja prvobitni račun (čl.78., st. (8) Zakona o PDV-u), uputa na prvobitni račun uz pojedinosti koje su izmijenjene.

Pojednostavnjeni račun ne izdaje se za isporuke dobara ili usluga u drugu državu članicu EU-a u kojoj primatelj treba platiti PDV, a poslovna jedinica poduzetnika u toj državi nije sudjelovala u isporuci.

Obvezni elementi računa prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Pored Zakona o PDV-u, vrlo je bitno držati se i odredbi o elementima računa iz Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom jer su baš to redovito provjeravani elementi računa sa strane Porezne uprave. Članak 9. Zakona navodi obvezne elemente kako slijedi:

1. Vrijeme izdavanja računa (sat i vrijeme),

2. Oznaka operatera (osobe) na naplatnom uređaju,

3. Oznaka načina plaćanja računa – novčanice, kartice, čekovi, transakcijski račun i ostalo,

4. Jedinstveni identifikator računa – JIR,

5. Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije,

6. QR kod.

 Kod fiskaliziranih računa treba paziti na sastav broja računa, a on se iskazuje u tri dijela:

1. Numerički broj računa,

2. Oznaka poslovnog prostora,

3. Broj naplatnog uređaja.

• Numerički broj računa mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed po svakom poslovnom prostoru ili naplatnom uređaju u poslovnom prostoru. Oznake poslovnih prostora i naplatnih uređaja te pravila slijednosti numeričkih brojeva obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom. Numerički redoslijed broja računa svake kalendarske godine započinje iznova, od broja 1.

 Pored Zakona o fiskalizaciji, sadržaj gotovinskog računa propisuje i Opći porezni zakon, a pod tim računom se podrazumijeva onaj koji se izdaje u maloprodaji fizičkim osobama. Bitna značajka je obvezna naznaka mjesta gdje se obavlja isporuka (broj poslovnog prostora, prodavaonice).

Sadržaj računa propisan Zakonom o trgovačkim društvima

Poslovni subjekt koji izdaje račun trebao bi na njemu naznačiti najbitnije činjenice vezane uz registraciju pri Trgovačkom sudu i na taj način pružiti korisnicima bitne podatke o samom subjektu kao izdavatelju računa. Propisani elementi računa su:

1. Tvrtka,

2. Sjedište,

3. Trgovački sud pri kojem je izvršena registracija u sudski registar te broj registracije,

4. Tvrtka i sjedište banaka kod kojih se vode računi subjekta i brojevi tih računa,

5. Svota temeljnog kapitala trgovačkog društva, naznaka je li uplaćen u cijelosti, iznos neuplaćenog dijela i imena članova uprave društva (direktora) u d.o.o. i j.d.o.o.

6. Ukupan broj izdanih dionica i njihova nominalna svota; imena članova uprave društva odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog i upravnog odbora – u dioničkom društvu.

7. Imena članova uprave društva koji osobno odgovaraju za obveze društva – u javnom trgovačkom društvu i komanditnom društvu.

8. Podatak o skupnoj ovlasti za zastupanje – za GIU (gospodarsko interesno udruženje).

Uvjeti propisani Ovršnim zakonom

Račun koji je potpun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za provođenje ovršnog postupka. Takva isprava mora sadržavati podatke o vjerovniku i dužniku te predmet, vrstu, opseg i vrijeme ispunjenja novčane obveze.

Ako se račun ispostavlja fizičkoj osobi koja ne obavlja gospodarsku djelatnost, na računu mora biti navedena napomena da u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti provođenje ovrhe na temelju računa kao vjerodostojne isprave.

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.