Što donosi novo financijsko razdoblje od 2021. do 2027. u EU fondovima?

Sredstva će se i dalje usmjeravati u regije koje najviše zaostaju, a kohezijska politika će i dalje biti snažna.

EU-proracun

Najznačajniji elementi proračuna, koji su već dobili široku potporu Europskog parlamenta i Vijeća su: racionalizirana i transparentnija struktura budućeg proračuna, smanjenje broja programa i stvaranje novih integriranih programa u područjima kao što su ulaganje u ljude, jedinstveno tržište, strateška ulaganja, prava i vrijednosti te pojednostavnjenje pravila financiranja.

Donošenje budućeg proračuna na vrijeme znači konkretne rezultate za sve Europljane. Već bi se 2021. otvorilo nekoliko desetaka tisuća istraživačkih poslova, a mnogo više u širem gospodarstvu. Osiguralo bi pravodoban početak više od 100.000 projekata kohezijske politike, omogućilo da 1.000.000 mladih ima koristi od Erasmus razmjene i da se 40.000 mladih uključi u akcije solidarnosti diljem Europe u 2021. godini. Također, osnažilo bi startup te mala i srednja poduzeća u realizaciji ulaganja.

Gospodarstvo Europske unije

Kako bi se riješio problem dugotrajnih razlika između i unutar država članica, potrebna su dodatna ulaganja.

Budući da je za razdoblje od 2021. do 2027. namijenjen proračun od 373 milijarde eura, buduća kohezijska politika ima ulagačku snagu potrebnu za premošćivanje tih razlika. Sredstva će se i dalje usmjeravati u regije koje najviše zaostaju. Istodobno će kohezijska politika i dalje biti snažna.

U odnosu na prijedlog proračuna Europske unije, regionalni razvoj i kohezijsku politiku u novom financijskom razdoblju od 2021. do 2027., glavne značajke su:

1. Usmjerenost na ključne prioritete za ulaganja

Pet glavnih ciljeva:

  • Pametnija Europa, usmjerena na inovacije, digitalizaciju, gospodarsku preobrazbu i potporu malim i srednjim poduzećima.
  • Zelenija Europa bez ugljika, provedbom Pariškog sporazuma i ulaganjem u energetsku tranziciju, obnovljive izvore energije i borbu protiv klimatskih promjena.
  • Povezanija Europa, opremljena strateškim prometnim i digitalnim mrežama.
  • Socijalnija Europa, provedbom europskog stupa socijalnih prava i podupiranjem kvalitetnog zapošljavanja, obrazovanja, stjecanja vještina, socijalne uključenosti i jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi.
  • Europa bliža građanima, podupiranjem strategija vođenih na lokalnoj razini i održivog urbanog razvoja.

2. Kohezijska politika za sve regije i prilagođeniji pristup regionalnom razvoju

Ulaganje u regije

Regije koje još zaostaju s obzirom na stopu rasta ili visine prihoda, uglavnom regije na jugu i istoku Europe, i dalje će primati potporu, ali će se nastaviti ulaganja u sve regije jer se mnoge teško nose s ostvarivanjem industrijske tranzicije, borbom protiv nezaposlenosti i suočavanja s globaliziranim gospodarstvom.

Prilagođen pristup

U okviru kohezijske politike i dalje se zadržavaju tri kategorije regija: slabije razvijene, tranzicijske i razvijenije. BDP po stanovniku i dalje je glavni kriterij u dodjeli sredstava, a uvode se novi kriteriji (nezaposlenost mladih, niska razina obrazovanja, klimatske promjene te prihvat i integracija migranata) kako bi se bolje odražavalo stvarno stanje na terenu.

Vodstvo na lokalnoj razini

Kohezijskom politikom podupiru lokalno pokrenute strategije rasta te se jača uloga tijela lokalne uprave u upravljanju fondovima. Ojačana je urbana dimenzija kohezijske politike: 6 % EFRR-a namijenjeno je održivom urbanom razvoju, a predviđen je i novi program umrežavanja i izgradnje kapaciteta za tijela gradske uprave – europska urbana inicijativa.

3. Manje pravila, jasnije i sažetije odredbe te fleksibilniji okvir

Pojednostavnjenje pristupa fondovima

Poduzećima i poduzetnicima koji koriste potpore EU-a novi okvir donosi smanjenje administrativnog opterećenja i jednostavnije podnošenje zahtjeva za isplatu sredstava pojednostavnjenim mogućnostima obračuna troškova.

Jedinstven pravilnik

Sedam fondova EU-a koji se provode u partnerstvu s državama članicama sada je obuhvaćeno jedinstvenim pravilnikom. Na taj će se način olakšati rad voditelja programa koji se financiraju sredstvima EU-a, olakšat će se sinergije između fondova u okviru kohezijske politike i Fonda za azil i migracije kad je riječ o razvoju lokalnih strategija integracije migranata.

Prilagođavanje potrebama

Predlažu se i blaže provjere za programe s dobrim dosadašnjim rezultatima te pojačano oslanjanje na nacionalne sustave i proširenje načela jedinstvene revizije kako bi se izbjegle dvostruke provjere. Sredinom razdoblja, revizijom će se odrediti jesu li tijekom posljednje dvije godine razdoblja financiranja u programima potrebne promjene na temelju pregleda novih prioriteta, uspješnosti provedbe programa i najnovijih preporuka po zemljama. U okviru navedenog, Komisija je predložila 80 mjera za pojednostavljenje u području kohezijske politike za razdoblje od 2021. do 2027.

4. Snažnija povezanost s Europskim Semestrom i gospodarskim upravljanjem u Uniji

Kohezijskom politikom podupiru se reforme kako bi se uspostavilo okružje pogodno za ulaganja u kojem poduzeća mogu uspješno poslovati. Zajamčit će se potpuna komplementarnost i usklađenost s novim, poboljšanim Programom potpore strukturnim reformama. Preporuke po zemljama formulirane u kontekstu Europskog Semestra uzimat će se u obzir dvaput u proračunskom razdoblju. Na početku, radi osmišljavanja programa u okviru kohezijske politike, kao i pri reviziji na sredini razdoblja. Novim poticajnim preduvjetima olakšat će se uklanjanje prepreka ulaganjima. Pridržavanje tih preduvjeta pratit će se tijekom cijelog razdoblja financiranja.

Transparentnost i komunikacija

Kako bi se postigla transparentnost i kako bi građani mogli pratiti napredak, države članice sve će podatke o provedbi morati prijavljivati svaka dva mjeseca, a Otvorena podatkovna platforma za kohezijsku politiku automatski će se ažurirati.

Radi povećanja vidljivosti kohezijske politike predlaže se pojačano komunikacijsko djelovanje. Države članice i regije imaju pojačane obveze u području komunikacije, poput organizacije događaja u povodu otvaranja velikih projekata koje financira EU i razvoja planova širenja informacija na društvenim mrežama. Istodobno se komuniciranje o projektima koje financira EU pojednostavnjuje jedinstvenim brendiranjem svih različitih fondova EU-a, jedinstvenim portalom na kojem se prikazuju sve mogućnosti financiranja koje su dostupne poduzećima i jedinstvenom bazom podataka o projektima koje vodi Komisija.

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.