Povezane osobe prema propisima o porezu na dobit

Zajedno s prijavom poreza na dobit za 2023. godinu, uz ostale propisane prijave i evidencije, potrebno je predati i prijavu PD-IPO – Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama

Foto: Canva PRO

Zakon o porezu na dobit propisuje predaju izvješća o poslovnim događajima s povezanim osobama na obrascu PD-IPO, a rok za predaju isti je kao i za prijavu poreza na dobit za 2023. godinu. Porezni obveznici prilikom obavljanja transakcija s povezanim osobama trebaju osobito paziti da to bude po tržišnim uvjetima i po tržišnim cijenama, važećim u trenutku izvršenja transakcije, no pri sastavljanju izvješća, najveće pitanje koje se postavlja jest tko sve može biti povezana osoba?

Povezane osobe

Propisi o oporezivanju dobiti povezanim osobama smatraju osobe iz članka 13. stavka 2. Zakona o porezu na dobit i članka 49. Općeg poreznog zakona i prilikom sastavljanja izvješća PD-IPO povezanim osobama smatra se puno širi krug osoba nego prema računovodstvenim propisima. 

Člankom 13. stavkom 2. Zakona o porezu na dobit propisano je da se povezanim osobama smatraju osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva. Primjerice, to znači da su povezane osobe, među ostalim, one koje imaju istog vlasnika, pri čemu je svakoj osobi (neovisno je li fizička ili pravna) i taj vlasnik povezana osoba. Pritom vlasnička struktura može biti i horizontalna i vertikalna. Zatim, povezane su i sve osobe međusobno ako je primjerice jedna od njih član uprave jedne pravne osobe, vlasnik druge pravne osobe, vlasnik jednog obrta, suvlasnik drugog obrta te član nadzornog odbora treće pravne osobe. 

U mnogim slučajevima povezanim osobama smatra se više različitih poslovnih subjekata gdje je svaki u vlasništvu neke fizičke osobe/osoba ako su te fizičke osobe obiteljski ili rodbinski povezane. Ovo su samo praktični primjeri nekih od međuodnosa povezanih osoba iz propisa o porezu na dobit, dakle, moguće su brojne kombinacije koje u ovom članku nisu spomenute. 

Odnos povezanih osoba postoji i između poreznog dužnika i njegovog bračnog druga (te izvanbračnog druga, životnog partnera i neformalnog životnog partnera), njegovog krvnog srodnika u ravnoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, po tazbini do istog stupnja bez obzira na to je li brak prestao ili nije, posvojitelja, posvojenika, skrbnika, osobe pod skrbništvom, staratelja, osobe pod starateljstvom te osobe koja s njime živi u zajedničkom kućanstvu. 

Prema članku 49. Općeg poreznog zakona, povezanim osobama se smatraju dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba kod kojih jedna ima izravno ili neizravno kontrolu ili značajan utjecaj ili se između njih provodi ili postoji mogućnost prijenosa gubitaka, dobiti ili sposobnosti za plaćanje. Isto tako, povezane su osobe koje ostvaruju kontinuitet djelatnosti u istom prostoru, koristeći istu opremu.

Povezana društva

Treba spomenuti i pojam “povezana društva”, kojima se prema članku 46. Općeg poreznog zakona smatra, među ostalim, društva povezana poduzetničkim ugovorima (ugovor o vođenju poslova društva, ugovori o prijenosu dobiti i ostali ugovori koji se upisuju u sudski registar).

www.bsps.hr

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.