Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

Za Vas smo pripremili kratak pregled izmjena koje 1. rujna 2019. stupaju na snagu.

pravilnik-o-porezu-na-dohodak

Koje nas novosti čekaju od sutra?

Povećava se visina dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu s dosadašnjih 170,00 kuna na 200,00 kuna. 

Uvode se novi neoporezivi primitci koje poslodavci mogu isplatiti / omogućiti svojim radnicima:

NEOPOREZIVA NADOKNADA TROŠKOVA SMJEŠTAJA I PREHRANE

TROŠKOVI PREHRANE
Moguće su dvije mogućnosti podmirenja tih troškova. Poslodavac će moći isplatiti radniku na račun novčanu paušalnu naknadu do svote od 5.000,00 kn u godini ili podmiriti troškove prehrane do svote od 1.000,00 kn mjesečno na temelju vjerodostojne dokumentacije (računa koji glasi na firmu i sl.) i da su podmireni bezgotovinskim putem. Isplate se ne mogu kombinirati.

TROŠKOVI SMJEŠTAJA
Poslodavac u 2019. godini može radniku platiti troškove smještaja za razdoblje smještaja od 1. rujna 2019. godine u visini stvarnih izdataka. Npr. na temelju ugovora o najmu, radnik može od poslodavca ostvariti naknadu troška smještaja isplatom na račun. To znači da ugovor o najmu, tj. račun, mora glasiti na radnika. Ako, primjerice, ugovor o najmu glasi na više osoba, neoporezivim primitkom smatrat će se samo onaj dio troška smještaja koji se može pripisati radniku. Uvjet: da u iznosu nisu uključene stavke koje se uobičajeno ne pripisuju trošku smještaja (npr. korištenje garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično). 

NAKNADA ZA TROŠKOVE REDOVNE SKRBI DJECE RADNIKA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA (VRTIĆIMA I JASLICAMA) Na račun radnika može se neoporezivo isplatiti naknada u visini stvarnih izdataka, a sve na temelju vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje se na temelju posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi. Djecom se smatraju djeca koju roditelji, maćehe odnosno očusi, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju, a predškolske su dobi. Napominjemo da se redovnom skrbi djece smatraju osnovni programi, ali ne i dodatni programi (sat engleskog jezika, sporta i sl.), koji se posebno, tj. dodatno naplaćuju.

NAKNADA ZA PODMIRIVANJE TROŠKOVA USLUGA NAMIJENJENIH ODMORU RADNIKA – “TURISTIČKI VAUČER” Oporezivim dohotkom ne smatraju se naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika, prema propisima nadležnog Ministarstva turizma do svote od 2.500,00 kn godišnje. O toj će naknadi više biti riječi kada Ministarstvo turizma donese poseban propis vezan za “turistički vaučer”.

Izvor: www.bilic-savjetovanje.hr

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.