EFRR mali zajmovi HAMAG-BICRO-a 

EFRR “Mali zajmovi” namijenjeni su mikro, malim i srednjim subjektima maloga gospodarstva

Financijski instrumenti EFRR “Mali zajmovi” za investicije i za obrtna sredstva namijenjeni su mikro, malim i srednjim subjektima maloga gospodarstva, a financiraju se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Piše: Pavle Knežević, mag. oec., International Project Management Association – Caetus d.o.o.

Ciljevi Financijskih instrumenata su jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova, otvaranje radnih mjesta i poticanje proizvodnih investicija kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja (smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja). 

• Namjena EFRR zajma za investicije je ulaganje u osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) i u obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma). Minimalni iznos zajma je 25.000 eura, a maksimalni 100.000 eura. Kamatna stopa je osnovna stopa za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva, umanjena za 1 postotni bod. 

Rok korištenja je do 6 mjeseci, a rok otplate do 10 godina, uključujući do 1 godine počeka. 

• Namjena EFRR zajma za obrtna sredstva je financiranje obrtnih sredstava, odnosno financiranje troškova pripreme proizvodnje, sirovina i materijala, ostalih proizvodnih troškova, troškova zaposlenih, zakupa poslovnog prostora, režijskih troškova i općih troškova.

Minimalni iznos zajma je 1.000 eura, a maksimalni 30.000 eura. Kamatna stopa je osnovna stopa za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva, umanjena za 0,5 postotna boda.

Rok korištenja je do 3 mjeseca, a rok otplate do 3 godine uključujući do 6 mjeseci počeka. 

• Financijski instrumenti namijenjeni su subjektima koji imaju status „subjekta malog gospodarstva” sukladno članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ; imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u RH (uključujući cijeli period trajanja ugovora o zajmu); registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam; imaju više od 50% privatnog vlasništva/kapitala/glasačkih prava; imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (uključujući cijeli period trajanja ugovora o zajmu); nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi; uredno podmiruju postojeća zaduženja te koji nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima. 

• Financijski instrumenti nisu namijenjeni za refinanciranje postojećih obveza (uključujući plaćanje kredita/leasinga); refundiranje ranije plaćenih obveza; dvostruko financiranje i predfinanciranje bespovratnih sredstava; kupnju vrijednosnih papira i vlasničkih udjela; kupnju imovine od povezanih osoba; ulaganja koja služe u osobne svrhe; ulaganja koja su fizički dovršena ili u cijelosti provedena; ulaganja u razvoj proizvoda i usluga; kupnju zemljišta u iznosu koji premašuje 10% ukupnih prihvatljivih rashoda; ulaganja u nekretnine stambene namjene; ulaganja u aktivnosti i imovinu koje se odnose na fosilna goriva; proizvodnju, preradu i stavljanje na tržište duhana i duhanskih proizvoda; poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene Uredbom 2023/2831; trgovačke djelatnosti; financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja i trgovanje kripto valutama te djelatnosti poslovanja nekretninama. 

• Dinamika otplate kod oba Financijska instrumenta je u kvartalnim ratama. 

• Instrumenti osiguranja su Zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja, ovisno o procjeni rizika od strane HAMAG-BICRO-a. 

Nema troška naknade za odobrenje zajmova. Sredstva zajmova koriste se isplatom na račun posebne namjene krajnjeg primatelja. 

• Korisnici su dužni zajam koristiti namjenski, u skladu s odredbama Financijskih instrumenata. Poduzetnik ima pravo korištenja samo jednog zajma u okviru Financijskog instrumenta EFRR zajmovi. Oba Financijska instrumenta stupaju na snagu danom donošenja i važe do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. 12. 2029. godine

info@caetus.hr

www.caetus.hr

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.