Covid-19 zajmovi za obrtna sredstva

Riječ je o zajmovima do maksimalnog iznosa od 380.000,00 kuna.

Poduzetnicima su od 9. prosinca 2020. ponovo na raspolaganju “Covid-19 zajmovi za obrtna sredstva“. Radi se o zajmovima do maksimalnog iznosa od 380.000,00 kuna. Kamata je fiksna i godišnje iznosi 0,25%. Rok otplate je do pet (5) godina sa jednom (1) godinom počeka ako je otplata dulja od dvije (2) godine. Rok korištenja zajma je maksimalno šest (6) mjeseci, a zajam se koristi namjenski za financiranje tekućih troškova poslovanja (plaće, najamnine, režije, sirovine/repromaterijali/zalihe i sl.). Krajnji korisnici (HAMAG-BICRO-u) ne plaćaju naknadu za odobrenje zajma. Instrument osiguranja zajma je Zadužnica korisnika.

Financijski instrument “Covid-19 zajam za obrtna sredstva” namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom koronavirusa, a isti je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Program je usmjeren na mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje 3 mjeseca u 2019. godini, a koja su:

 • zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine i/ili
 • u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60% i više u odnosu na 2019. godinu.

Koji su poduzetnici prihvatljivi za financiranje?

Prihvatljivi su mikro, mali ili srednji poduzetnici u dozvoljenim sektorima koji:

 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 45 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • nisu društvo u teškoćama
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja odnosno ne smiju kasniti u plaćanju ili ne ispunjavati obvezu plaćanja bilo kojeg drugog kredita/leasinga/zajma
 • nemaju ranije odobren Covid-19 zajam za obrtna sredstva.

Koji sektori nisu prihvatljivi?

 • Ribarstvo i akvakultura (proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture).
 • Primarna poljoprivredna proizvodnja (proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda).
 • Duhan i destilirana alkoholna pića. Proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića te povezanih proizvoda i trgovina njima.
 • Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima: financiranje proizvodnje bilo koje vrste oružja i streljiva te trgovine njima. To se ograničenje ne primjenjuje u mjeri u kojoj su te aktivnosti dio jasnih politika Europske unije ili su povezane s njima.
 • Kasina i istovjetna poduzeća.
 • Ograničenja informatičkog sektora: istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezane s elektroničkim podatkovnim programima ili rješenjima kojima su ciljevi: podupiranje svih aktivnosti uključenih u ograničene sektore iz prethodnih točaka, igre na sreću i kasina na internetu ili pornografija.
Covid-19 zajmovi za obrtna sredstva

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu?

Za trgovačka društva (d.o.o./j.d.o.o.):

 • Godišnji financijski izvještaji za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje sastavljeno sukladno Zakonu o računovodstvu (u elektroničkom obliku u standardiziranom FINA formatu) – za 2019. godinu.
 • Bruto bilanca za razdoblje od zadnjeg dostupnog financijskog izvještaja do zadnjeg dana u mjesecu prije predaje Zahtjeva za zajam (1. 1. 2020. – 30. 11. 2020.).

Za obrte:

 • Prijava poreza na dohodak za protekle dvije godine poslovanja s prilozima: Pregled primitaka i izdataka, Popis dugotrajne imovine – obrazac DI, Evidencija o tražbinama obvezama – obrazac TO ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO.

Za sve (trgovačka društva i obrti):

 • Potvrda porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO.
 • OSR/DOR/Potvrde o urednosti otplate svih postojećih zaduženja prijavitelja (u slučaju da imate kreditna/leasing i slična zaduženja kod drugih kreditnih institucija, potrebno je od istih zatražiti očitovanje/potvrdu o urednosti otplate (ako imate kredit kod HAMAG-BICRO-a koji je u moratoriju to nije potrebno, no ako imate neke dospjele obveze prema HAMAG-BICRO-u (u vidu kamata ili slično), iste ćete morati podmiriti prije isplate ovog zajma).
 • Preslike osobnih iskaznica osoba u upravljačkoj i vlasničkoj strukturi prijavitelja (za vlasnike udjela 25% i više).
 • Dokaz o ostvarenom padu prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu u vidu: PDV obrazaca / bruto bilanci / knjiga primitaka i izdataka i sl. za 2019. i 2020. godinu ili Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine kojom se prijavitelju zabranjuje obavljanje djelatnosti.

Za više detalja, pripremu natječajne dokumentacije i (online) predaju projekta na natječaj, slobodno nas kontaktirajte na: info@caetus.hr.